facebook
 
LinkedIn
Zadzwoń +48 796 802 809 lub napisz do nas
 

Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez KFE Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną w dalszej części Regulaminu: “MEDIREN”) poprzez sieć internetową za pośrednictwem Serwisu internetowego rozpowszechnionego pod adresem internetowym www.mediren.eu, zwanym dalej „Serwisem”.
 2. MEDIREN jest Agencją zatrudnienia, zarejestrowaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr 11271. Prowadząc działalność w zakresie zatrudnienia Agencja posługuje się znakiem towarowym MEDIREN_logo . Siedziba spółki mieści się pod adresem: ul. Czerniakowska 71, 00-718 Warszawa, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000255059 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada kapitał zakładowym w wysokości: 50.000,00 zł oraz legitymuje się numerem NIP: PL 521 33 84 754.
 3. MEDIREN prowadzi swoją działalność w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym:

 4. a) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 6 poz. 415 ze zmianami);

  b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.01.2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia;

  c) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.),

  d) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,

  e) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007 nr 155, poz. 1095 ze zm.),

  f) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 833),

  g) Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

 5. Niniejszym Regulamin reguluje wykonywanie usług przez MEDIREN jako agencji zatrudnienia na poszczególnych etapach świadczenia usług, a także zasady prowadzenia procedury związanej z rekrutacją osób poszukujących pracy oraz wzajemnego wywiązywania się z zawartych umów.
 6. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

 7. Formularz kontaktowy – rodzaj ankiety gromadzącej dane osobowe oraz inne dane gromadzone w Serwisie na potrzeby wykonywania usług świadczonych przez MEDIREN. Formularz kontaktowy dostępny jest pod adresem: http://www.mediren.eu/pl/kontakt/

  Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych maili, informacji handlowych oraz innych informacji określonych przez Użytkownika,

  Użytkownik - osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która wypełniła Formularz kontaktowy lub/i kwestionariusz znajdujący się w Serwisie.

  Pracodawca zagraniczny – placówka zagraniczna, której ofertę pracy MEDIREN przedstawia Zleceniodawcom, a także taka placówka, której dane, tj. co najmniej nazwę i adres, Zleceniodawca otrzymał od MEDIREN jako dane placówki zainteresowanej zatrudnieniem Zleceniodawcy.

§ 2 Warunki korzystania z usług
 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez MEDIREN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników po wypełnieniu Formularza kontaktowego w Serwisie. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane przy wypełnianiu Formularza kontaktowego. MEDIREN nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.
 2. W razie nawiązania kontaktu telefonicznego z MEDIREN, użytkownik otrzyma od MEDIREN link do kwestionariusza, który dostępny jest pod adresem: http://www.mediren.eu/pl/index.php?s=formularz i jest zobowiązany wypełnić formularz podając prawdziwe dane oraz załączając wymagane dokumenty.
 3. Użytkownik może aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę potrzeby. Dane aktualizuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail do MEDIREN na adres: [email protected].
 4. MEDIREN nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych w Formularzu kontaktowym.
 5. Poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego i/lub kwestionariusza (o którym mowa w punkcie 2) użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, przekazywanie i usuwanie swoich danych osobowych w zakresie, który określa Polityka Prywatności Serwisu.
 6. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari lub podobną).
 7. Przez zgłoszenie swojej aplikacji i wypełnienie Formularza kontaktowego lub/i Kwestionariusza (o którym mowa w punkcie 2) dochodzi do zawarcia Umowy zlecenia pomiędzy MEDIREN a użytkownikiem. Od tej chwili użytkownik określany jest jako „Zleceniodawca”.
 8. W celu wykonania Umowy zlecenia MEDIREN przeprowadza poszukiwania odpowiedniej pracy dla Zleceniodawcy w oparciu o informacje wskazane przez Zleceniodawcę przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego oraz informacje przekazane w trakcie trwania umowy.
 9. W przypadku znalezienia odpowiedniej oferty MEDIREN przedstawia ją Zleceniodawcy, który może ją przyjąć bądź odrzucić.
 10. Przyjęcie oferty przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z obowiązkiem podpisania umowy o skierowanie do pracy wskazanej w ofercie i wyjazdu Zleceniodawcy do określonej w umowie pracy.
 11. MEDIREN pośredniczy i wspiera Zleceniodawcę w podpisaniu umowy o pracę z pracodawcą zagranicznym.
 12. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji usług świadczonych przez MEDIREN oraz zapewniające realizację zawieranych umów, będą określone w poszczególnych, indywidualnie zawieranych umowach.
§ 3 Warunki wykonania Zlecenia
 1. Zleceniodawca zleca MEDIREN przeprowadzenie usług polegających na wyszukaniu dla Zleceniodawcy pracy za granicą.
 2. W celu rozpoczęcia świadczenia usług przez MEDIREN Zleceniodawca jest zobowiązany do przesłania aktualnego i zgodnego z prawdą curriculum vitae lub/i innych dokumentów aplikacyjnych, a także do wypełnienia ankiety osobowej w formie kwestionariusza przygotowanego i przekazanego Zleceniodawcy przez MEDIREN.
 3. Użytkownik zobowiązany jest przesłać MEDIREN jedno zdjęcie typu legitymacyjnego (załączonego jako odrębny plik lub wstawionego w CV). Użytkownik zobowiązany jest przesłać MEDIREN zdjęcie, do którego posiada pełne prawo do dysponowania i korzystania bez naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania prawa autorskiego i pokrewnego prawa majątkowego do przesłanego zdjęcia, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto poprzez przesłanie zdjęcia użytkownik oświadcza i potwierdza, iż przysługujące mu prawa do zdjęcia obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania.
 4. MEDIREN nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Zleceniodawcę.
 5. Z tytułu zawarcia umowy zlecenia MEDIREN nie pobiera żadnego wynagrodzenia.
 6. W ramach zawartej umowy zlecenia MEDIREN przeprowadzi dla Zleceniodawcy szczegółową analizę oraz selekcję ofert pracy pod kątem kwalifikacji i wymagań konkretnego Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania MEDIREN wszelkich informacji i dokumentów dotyczących swojej osoby, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, które mogą mieć wpływ na sukces w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy.
 7. MEDIREN zobowiązuje się do poszukiwania i przedkładania Zleceniodawcy ofert pracy w formie telefonicznej lub drogą mailową, na wskazany w umowie adres mailowy lub telefon Zleceniodawcy.
 8. Zleceniodawca ma 24 godziny na przyjęcie lub odrzucenie oferty przekazanej przez MEDIREN. Nie dotrzymanie tego terminu może powodować, iż oferta zostanie zaproponowana innej osobie, a Zleceniodawca zostanie wykluczony z procesu rekrutacji.
§ 4 Skierowanie do pracy za granicą
 1. Po wyszukaniu pracy dla Zleceniodawcy i przyjęciu jej warunków przez Zleceniodawcę, pomiędzy Zleceniodawcą a MEDIREN podpisana zostanie umowa o skierowanie do pracy za granicą, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Oświadczenie Zleceniodawcy o przyjęciu (zaakceptowaniu) warunków wyszukanej przez MEDIREN oferty pracy zostanie przekazane MEDIREN w formie elektronicznej przez Zleceniodawcę i stanowi ono wyraz akceptacji dalszych działań prowadzonych przez MEDIREN, w szczególności oznacza ono potwierdzenie przyjęcia oferty pracy przez Zleceniodawcę Pracodawcy zagranicznemu. Po zaakceptowaniu warunków oferty pracy MEDIREN przygotuje dla Zleceniodawca umowę o skierowanie do pracy za granicą.
 3. W przypadku przyjęcia warunków wyszukanej przez MEDIREN oferty pracy, Zleceniodawca zawrze umowę o pracę bezpośrednio z Pracodawcą zagranicznym.
 4. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Zleceniodawca potwierdza, że przeprowadzenie przez MEDIREN opisanych czynności, w szczególności doprowadzenie do wyszukania i akceptacji przez Zleceniodawcę przedłożonej mu oferty pracy na warunkach przyjętych przez Zleceniodawcę, opracowanie umowy skierowania do pracy za granicą oraz zgromadzenie koniecznej dokumentacji pracowniczej, stanowi wyraz wykonania przez MEDIREN przedmiotu umowy zlecenia.
§ 5 Świadczenie pracy za granicą
 1. Wszelkie czynności dokonane przez Zleceniodawcę, po podjęciu pracy u pracodawcy zagranicznego, nie będą wywierać skutków prawnych bezpośrednio dla MEDIRENu.
 2. MEDIREN nie zatrudnia Zleceniodawców, nie jest ich pracodawcą, nie wiąże go ze Zleceniodawcami stosunek pracy ani nie wypłaca on Zleceniodawcom wynagrodzenia za pracę.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
 2. MEDIREN działa z poszanowaniem międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia.
PracaPraca
Zapisz się do newslettera
Bądź z nami na bieżąco
Copyright KFE Holding 2016 
Realizacja:CePixel